Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει με 30 θέματα; το δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει  στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής»
του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Σερρών  την Τετάρτη  16 Μαΐου 2018και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ   1ο:    Ανάκληση της αρ. 163/2016 Α.Δ.Σ. και απ’ ευθείας εκμίσθωση χώρων στην ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. ΟΤΑ¨, στα πλαίσια της παρ. 3 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006.
                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση υποβολής προτάσεων:
                        α) Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτηρίων  προς  άρση  επικινδυ-
                            νότητας στο Δήμο Σερρών  και
                        β) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών
                             χαρών στο Δήμο Σερρών,
                        στο πλαίσιο του προγράμματος ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ (Ειδικό πρόγραμμα
                        ενίσχυσης Δήμων του  Υπουργείου  Εσωτερικών)  στον  άξονα  προτε-
                        ραιότητας ¨Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
                        των Δήμων¨. 
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων στον Δήμο Σερρών, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας προτεραιότητας ¨Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς¨.                        
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του τμήματος οικ. έργων, έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων και υπηρεσιών.                
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση των υπ’ αριθμ. 106 και 107/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.        
                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

ΘΕΜΑ   6ο:    Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2017 στη ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2017 στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.                                
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση παροχής πληρεξουσιότητας στον Δήμαρχο Σερρών για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης.                                    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2017 των κληροδοτημά-των:
                        α) Αποστολίδη Ιωάννη   και
                        β) Μητσάκου - Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου.    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης - εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2018.                                   
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση υλοποίησης της πράξης: ¨Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή  περιοχή¨, στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020. 
                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ.Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση 2ης τροποποίησης της αριθμ. 936/2017 ΑΔΣ ¨Έγκριση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων Δήμου Σερρών, για το έτος 2018¨. 
                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β.  

ΘΕΜΑ  12ο:   Γνωμοδότηση για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών του Δήμου Σερρών. 
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.   

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση απαλλαγής μέρους οφειλής δαπάνης ταφής, της κ. Ασλανίδου Κυπαρισσίας.                                                                                                                              
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός καινούριου φορτηγού εξοπλισμένου με υδραυλικό γερανό και υδραυλική αρπάγη τύπου αχιβάδας και ενός ημιφορτηγού 4Χ4 διπλοκάμπινου αυτοκινήτου.                                                                                                                               
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.  

ΘΕΜΑ  15ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                        
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την προμήθεια ειδών τεχνολογίας – πληροφορικής και φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών έτους 2018.                                          
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την υπηρεσία ¨Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2018¨.                                           
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμημάτων των υπ’ αριθμ. 1320, 1574γ αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Λευκώνα και 47, 48 και 50 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Καπετανουδίου του Δήμου Σερρών.                                          
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του υπ’ αριθμ. 6553α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών.                                           
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του ¨Λάκος Μονόσπιτα¨ (ανάριθμο) του αγροκτήματος Επταμύλων.                                           
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου στον 1ο όροφο εμβαδού 15,13 τ.μ. επί της οδού Αν. Δημητρίου 10, κληροδοτήματος ¨Ι. Αποστολίδη¨.                                          
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση παράτασης μίσθωσης ισογείου καταστήματος εμβαδού 17,48 τ.μ. επί της οδού Αν. Δημητρίου 10, κληροδοτήματος ¨Ι. Αποστολίδη¨.                                          
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

ΘΕΜΑ  23ο:   Σχετικά με την τοποθέτηση δώδεκα (12) συνολικά καμπινών του ΟΤΕ στην πόλη των Σερρών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 20 του Ν. 4067/2012.    
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

ΘΕΜΑ  24ο:   Σχετικά με παραχώρηση του πεζόδρομου της οδού Κων. Καραμανλή:   
                        α) στη λέσχη αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας Σερρών ¨ΛΑΜΣ¨ και
                        β) στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας και  στην  ΔΡΑSSIS –
                               RACING CLUB.     
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.    

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
                        α) Επέκταση πλακοσκεπούς οχετού στον οικισμό Αγ. Ιωάννη  και               
                        β) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2015.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ  26ο:   Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 321/2018 Α.Δ.Σ. και έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας για την εξαγωγή, επισκευή, τοποθέτηση ανταλλακτικών, τις κατάλληλες ρυθμίσεις και την επανατοποθέτηση κιβωτίου ταχυτήτων απορριμματοφόρου οχήματος της Δ/νσης καθαριότητας του Δήμου Σερρών.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Καδής Γ.   

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.                         
                        Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γρηγοριάδης Χ., Δούκας
                                           Γ., Καρπουχτσής Κ., Χράπας Π.                

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από Προνοιακό Επίδομα.  
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.  

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.           
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση διαγραφής χρηματικών καταλόγων.             
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: